Informace pro rodiče – otevření MŠ 12.4. 2021

 

 

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4. 2021 bude naše mateřská škola fungovat v částečném provozu.

Do mateřské školy se vrací děti, které plní povinné předškolní vzdělávání minimálně

na 4 hodiny denně.

 

V   případě  odmítnutí  testování   se  dítě  nemůže  přijmout  do  mateřské školy.   Situace 

je tedy podobná tomu, když dítě zůstane doma z jakéhokoliv onemocnění a bude se jednat

o omluvenou absenci.

 

Děti budou rozdělené do maximálního počtu 15 členných skupin, které se nesmí prolínat.

Může ale docházet  ke  střídání  pedagogů  v  těchto  třídách.  Prosíme rodiče  o vysvětlení

těchto pravidel dětem před nástupem do mateřské školy.

 

Dále mohou do mateřské školy  docházet  děti  rodičů zaměstnaných  ve vybraných profesích.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese :

•  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

•  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

    základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

    jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo

•  pedagogickými pracovníky zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

•  zaměstnanci bezpečnostních sborů,

•  příslušníci ozbrojených sil,

•  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

•  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

    zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

•  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

•  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

•  zaměstnanci  Finanční správy České republiky

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele –   

bez tohoto nelze dítě přijmout.

 

PODMÍNKY  PRO  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

Každé dítě se bude povinně  testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud se nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat první den

jeho přítomnosti v mateřské škole.

 

Testovat se  bude  Antigen Rapid Test Kit od firmy Lepu Medical  ( výtěr z nosu )

 

Test bude provádět rodič za přítomnosti zaměstnance školy ve vestibulu MŠ a následně bude

rodič společně s dítětem čekat na výsledek testu.  Pokud bude negativní, dítě bude odesláno

do šatny a  do třídy  –  prozatím bez přítomnosti rodiče.

V  případě  pozitivního  testu  bude  následovat  PCR test,  který si rodič zajišťuje sám

na základě  potvrzení o provedeném antigenním testu v MŠ.

 

Pokud  dítě  v  posledních  90 dnech prodělalo onemocnění  Covid 19, nemusí být v této ochranné

lhůtě testováno ( počítá se od data pozitivního výsledku ),  ale  rodič musí  tuto skutečnost doložit

SMS zprávou nebo potvrzením lékaře.

 

S ohledem na časovou náročnost prosíme rodiče, aby počítali s prodlevou při přijímání dětí

a nespěchali při testování.  Pokud  se  sejde  více  rodičů,  může se stát, že budou  muset  počkat

než k testování dojde. Kapacita vestibulu je omezena.  Vzhledem  k  zajištění  provozu žádáme

rodiče o příchod do MŠ nejdéle v 7.30 hod. a to z  důvodu čekání na výsledek testu, který trvá

15 – 20 minut.  V případě  příznivého  počasí mohou rodiče se svými dětmi v tento čas využít prostor

malé zahrady.  Upozorňujeme rodiče,  že po dobu  než  bude  dítě  s  negativním  výsledkem předáno

učitelce, zodpovídají za bezpečnost svých dětí !

 

Každý rodič  musí  mít  při  vstupu  do mateřské školy zakrytá ústa respirátorem a dítě

chirurgickou rouškou.  Děti  po  negativním  testu  mohou  roušku v šatně odložit ( připravte jim

uzavíratelný sáček ).  Prosíme rodiče,  aby dětem  dali do sáčku 2 nové chirurgické roušky pro případ

nutného použití během dne v mateřské škole.

 

Vyzvedávání dětí   bude  probíhat  tak,  že děti,  které  půjdou  domů  po  obědě, budou připraveny

k odchodu ve vestibulu mateřské školy.

 

Odpolední vyzvedávání –  k  otvírání  dveří  nebudou  fungovat  otisky  ani čipy. Rodiče si zazvoní

a dítě jim bude předáno zaměstnancem mateřské školy.

 

Žádáme  rodiče o dodržování hygienických opatření  3 R : respirátor – ruce – rozestupy.

 

Těšíme se na Vás  a  Vaše  děti  a  doufáme,  že  společně  vše  zvládneme  !!

 

 

Za  tým  mateřské  školy :   Mgr. Martina Pilná, ředitelka  MŠ

 

 

Přečtěte  si  také :

Návod k použití testu

 

Manuál k provozu škol MŠMT

Manuál testováni_ MŠMT