Aktualizované podmínky provozu MŠ od 1.6. 2020

 

AKTUALIZOVANÉ  PODMÍNKY  PROVOZU   MŠ  POHÁDKA  K  1.6. 2020

Ředitelka školy stanovila bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat, abychom chránili zdraví dětí a personálu mateřské školy.

Před prvním vstupem dítěte do MŠ po přerušení provozu z důvodu koronaviru stále platí povinnost zákonného zástupce vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Toto prohlášení předáte první den při příchodu třídní učitelce.

Upravená provozní doba MŠ od 1.6.2020 :  6,30 – 16,00 hodin dodržujte příchod do 8.00 hodin !

(z důvodu zajištění důkladné dezinfekce prostor školy v odpoledních hodinách)

 

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI:

 • pro vstup do MŠ využívejte otvírání dveří na otisk nebo čip
 • po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách MŠ budou mít rodiče roušku
 • ve vestibulu školy při vstupu si dítě i rodič vydezinfikují ruce
 • rodiče předají dítě učitelce v šatně MŠ, kde se zdrží pouze nezbytně nutnou dobu
 • buďte ohleduplní k ostatním a zbytečně se nezdržujte při převlékání dětí, aby mohli vstoupit do prostoru             šatny další rodiče s dětmi!!!
 • v prostorách dětské šatny prosíme dodržujte maximální počet tři rodičů a dětí!!!
 • vyčkejte na chodbě, pokud bude více lidí v šatně
 • prosíme rodiče, aby nevstupovali v botách do dětských umýváren
 • po kontrole zdravotního stavu dítěte, rodič neprodleně opustí šatnu a budovu školy!!!
 • do MŠ přijmeme pouze zdravé dítě – zdravotní stav budeme zjišťovat dotazem
 • dítěti při příchodu do MŠ namátkově změříme teplotu bezdotykovým teploměrem
 • učitelka bude mít možnost nepřijmout dítě vykazující příznaky virového infekčního onemocnění
 • budeme vyžadovat lékařské potvrzení o tom, že případné příznaky jsou alergické, musíme chránit ostatní děti,                   ale i personál MŠ
 • omezíme kontakt pedagoga s rodičem na minimum
 • do MŠ je zakázáno nosit z domova hračky a plyšáky
 • oblečení si děti budou nosit každý týden čisté v igelitové tašce (oblečení do třídy i na ven)
 • rodiče dětem zajistí minimálně dvě sterilní roušky pro případ použití
 • nadále platí zákaz vstupu dospělým osobám na školní zahradu, je určena pouze pro děti
 • pitný režim bude dodržován – podává ho pouze personál v ochranných pomůckách
 • školní stravování proběhne v běžné podobě s dodržováním zvýšených hygienických pravidel – děti si samy jídlo                 a pití nenabírají
 • děti si do školky nebudou nosit jídlo ani pití

 

V tomto období je zrušena povinně předškolní docházka.

MŠ zajistí dodržování hygienických pravidel zabezpečením dostatečného množství potřebných prostředků.

 

Přečtěte  si  také :

Provoz  mateřských  škol  v  období   do  konce  školního  roku  2019/ 2020